Vitajte na stránke MoSRZ Poprad!

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:
Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO:00178209,
zapísaný v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou vedenom Ministerstvom
vnútra SR pod č.VVS/1-909/90-60 zo dňa 6. augusta 1990
Dotknutá osoba:
Na účely tohto oznámenia je dotknutou osobou každá fyzická osoba, člen Slovenského
rybárskeho zväzu a žiadateľ o vydanie povolenia na rybolov, ktorej osobné údaje spracúva
Slovenský rybársky zväz vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ a organizačné
zložky Slovenského rybárskeho zväzu ako sprostredkovatelia, a taktiež osoby, s ktorými je
prevádzkovateľ/sprostredkovateľ v zmluvnom vzťahu
Účel spracúvania osobných údajov:

 • vedenie centrálnej evidencie členov Slovenského rybárskeho zväzu, vedenie
  disciplinárnych konaní alebo iných konaní voči členom Slovenského rybárskeho zväzu
 • poskytovanie osobných údajov členov organizačným zložkám Slovenského
  rybárskeho zväzu v súvislosti s výkonom rybárskeho práva
 • používanie na elektronickú komunikáciu
 • rybárske preteky, školenia, prednášky, udeľovanie vyznamenaní a iné akcie
  prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov
 • zverejnenie na verejných webových stránkach prevádzkovateľa alebo
  sprostredkovateľov v rozsahu mena a priezviska

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • trvalý pobyt
 • fotografia
 • e-mailová adresa
 • iné osobné údaje (napr. číslo OP) nevyhnutné pre disciplinárne konania a iné konania

Práva dotknutej osoby:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané
 • požadovať vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov
 • vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať výmaz osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovávaním
  osobných údajov, obrátiť sa na prevádzkovateľa/sprostredkovateľa alebo na Úrad na
  ochranu osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po nevyhnutný čas v súvislosti s výkonom
rybárskeho práva, najmenej po dobu trvania členstva v Slovenskom rybárskom zväze.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás môžete
kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
e-mail: schlesingerova@srzrada.sk, sekretariat@srzrada.sk

Počasie – Poprad

0° C

Kde nás nájdete?

Adresa

Oznámenie o spracovaní osobných údajov

Rybársky dom MO SRZ Poprad
Fraňa Kráľa 2042/31
05801 Poprad - Veľká

tel.: 0911/ 66 77 87
mail: mosrzpoprad(a)mosrzpoprad.sk